– کلیه مناطق برق شرکت توزیع برق تهران بزرگ در طول ۸ سال
– شرکت توزیع غرب استان تهران
– بیمارستان خاتم الانبیاء تهران
– شرکت برق منطقه¬ای سیستان و بلوچستان
– شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ترموگرافی شبکه های توزیع و فوق توزیع برق