– شرکت برق منطقه¬ای مازندران
– شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
– شرکت برق منطقه¬ای سیستان و بلوچستان
– شرکت توزیع نیروی برق تهران-شمالغرب
– شبکه توزیع برق کهنوج و بهبهان

کاهش تلفاتکاهش تلفات